Microbiologisch luchtonderzoek

In de buitenlucht zijn concentraties schimmels, gisten en bacteriën waar te nemen die onze gezondheid niet of nauwelijks beïnvloeden. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze micro-organismen gedijen, vermenigvuldigen en in die ruimten terecht komen waar wij dagelijks gedurende lange tijd verblijven… Analyselab controleert door middel van microbiologisch onderzoek de luchtkwaliteit in luchtbehandeling systemen en gebouwen. Hoge concentraties micro-organismen in de lucht kunnen een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de gebruikers van een pand. Deze problematiek uit zich veelal in de vorm van huidirritaties, overgevoeligheidsreacties en ziekte. Productiviteitsverlies en een hoog ziekteverzuim zijn de logische gevolgen. Door het nemen van microbiologische lucht- en contactmonsters kunnen soorten en hoeveelheden micro-organismen vast worden gesteld. Daarnaast spits het onderzoek zich toe op eventueel aanwezige ziekteverwekkende soorten micro-organismen, de zogenaamde pathogene soorten. Tijdens dit onderzoek wordt tevens een visuele inspectie van de systemen gehouden, waardoor men naast de analysegegevens wordt voorzien van een statusoverzicht van de aanwezige luchtbehandeling systemen. De inzet en omvang van dit onderzoek is afhankelijk van de locatie, de aanwezige systemen en het gebruik van het te onderzoeken object.

Binnenklimaatonderzoek

Bepalen van het binnenklimaat door middel van het monitoren en analyseren van de fysische parameters CO₂, relatieve vochtigheid en temperatuur. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van datalogger apparatuur. Deze dataloggers worden een week op locatie geplaatst en registreren elke 3 minuten de fysische parameters. De opgeslagen gegevens worden vervolgens uitgelezen, geanalyseerd en vervat in een heldere rapportage met grafische weergave. Deze onderzoeksmethode wordt over het algemeen in combinatie met microbiologisch lucht- en contactonderzoek ingezet om een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen van de kwaliteit van het binnenklimaat.

Chemisch (lucht)onderzoek

Analyse van chemische componenten, vezels, stoffen en gassen die het binnenklimaat op enige manier beïnvloeden en een potentieel gevaar vormen voor de gezondheid. De onderzoektypen variëren van stofkarakterisering, vezeltypering, deeltjesgroottebepaling tot oplosmiddelenscreening. De onderzoeksmethoden variëren van het plaatsen van passieve monsternamebadges, actieve filterpompen tot het nemen van veegmonsters of kleefmonsters. Het type onderzoek en de inzet hiervan wordt in overleg met de adviseur bepaald.

Fijn stof onderzoek (PM2,5 PM10)

Fijn stof bestaat uit zwevende deeltjes in de lucht en kent verschillende bronnen, van uitstoot van motoren en bandenslijtage tot Saharazand en zeezout, dus zowel menselijke als natuurlijke bijdragen. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid en daarom heeft de Europese Unie normen voor fijn stof vastgesteld. Volgens EU-normen mag de daggemiddelde concentratie niet meer dan 35 dagen per jaar hoger zijn dan 50 µg/m3. Op de meeste meetpunten wordt deze norm gehaald, maar in drukke stedelijke gebieden wordt de norm regelmatig overschreden. Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van high flow of low flow pompen in combinatie met glasvezelfilters. Over een vastgestelde periode wordt lucht aangezogen en gefilterd. De filters worden vervolgens geconditioneerd vervoerd naar het laboratorium waar volgens vastgestelde kwaliteitsnormen een kwantitatieve analyse van de concentratie fijn stof wordt uitgevoerd. De analyseresultaten worden getoetst aan de geldende norm en vervat in een heldere rapportage.

CO monitoring

Koolstofmonoxide of koolmonoxide, vroeger ook wel kolendamp genoemd, is een polaire anorganische verbinding van koolstof en zuurstof met als bruto formule CO. Het is een kleurloos gas dat onder meer ontstaat door onvolledige verbranding van koolstof, fossiele brandstoffen of andere brandbare koolstofverbindingen. Koolmonoxide is giftig, kleurloos en reukloos en daardoor zeer gevaarlijk. Het gas is fractioneel lichter dan zuurstof en wordt 250 maal sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Koolmonoxide is onder andere aanwezig in uitlaatgassen van auto’s en tabaksrook. Ook bij tal van industriële activiteiten (olieraffinaderijen en verbrandingsovens) komt het gas vrij. Berucht is het ontstaan van koolmonoxide bij verbranding van aardgas in kachels en geisers in slecht geventileerde ruimtes. Daarbij kan koolmonoxidevergiftiging optreden. Analyselab verricht onderzoek naar concentraties koolmonoxide in binnenklimaat omgevingen met behulp van dataloggerapparatuur en handmeters. De meetgegevens worden uitgelezen, geanalyseerd en verwerkt in een overzichtelijk rapport met grafische weergave.