Legionella

De groei van legionella bacteriën in watersystemen kan blootstelling van de gebruiker aan het organisme tot gevolg hebben.
Die blootstelling kan leiden tot een gevaarlijke microbiologische infectie.
Op basis van de ARBO-regelgeving en het Drinkwaterbesluit zijn werkgevers verantwoordelijk voor het risico van besmetting met de Legionella-bacterie op de werkplek.
Voor de meeste drinkwatersystemen en alle aërosol vormende proceswatertoepassingen is een RisicoInventarisatie en Evaluatie (RI&E) vereist. Is in uw situatie bovenstaande regelgeving (Drinkwaterbesluit en/of ARBO-beleidsregel) van toepassing? Of bent u verantwoordelijk voor het beheersen van Legionella op basis van de zorgplicht? Met deze en andere vragen omtrent uw waterhuishouding kunt u terecht bij Analyselab.


Bemonstering

Analyselab controleert op verzoek van haar opdrachtgevers verschillende soorten water gerelateerde systemen, zoals drinkwatersystemen, bevochtigingsystemen, koeltorens, etc. op de aanwezigheid van legionella bacteriën door middel van het nemen van watermonsters, welke vervolgens geanalyseerd worden conform de wettelijk geaccepteerde NEN 6265.

Na bemonstering worden de watermonsters geconditioneerd vervoerd naar het laboratorium. De watermonsters zullen binnen 8 uur na bemonstering in het laboratorium worden ingezet. Analyse van de watermonsters besteden wij standaard uit aan Bioconsult, geaccrediteerd onder Rva L379. Normaliter zijn de analyseresultaten 7 dagen na inzet bekend.

Uiterste zorg zal worden besteed aan het onderzoek en het genereren van bijbehorende rapportage. Het onderzoek zal worden uitgevoerd volgens de meest recente richtlijnen. Rapporten worden digitaal beschikbaar gesteld aan opdrachtgever en indien gewenst persoonlijk, op locatie besproken.

Analyseresultaten worden door Analyselab vertrouwelijk behandeld en kunnen slechts met nadrukkelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden worden verstrekt. Alle medewerkers van Analyselab betrachten geheimhoudingsplicht ten aanzien van vertrouwelijke stukken van onze opdrachtgevers. Risicoanalyse en beheersplan Analyselab verzorgt naast (periodieke) monstername onder accreditatie de risicoanalyse en beheersplan conform ISSO 55.1 en ISSO 55.2 en beperkte risicoanalyse legionella.

Besmettingsrisico

Het besmettingsrisico van de Legionella-bacterie is afhankelijk van drie verschillende factoren:

  • Groeiomstandigheden
  • Aërosolvorming
  • Weerstand

De groeiomstandigheden bepalen het risico van Legionella-groei, terwijl de aërosolvorming en de gezondheid het besmettingsrisico bepalen. Een normoverschrijding door groei van Legionella kan alleen onder specifieke omstandigheden in de installatie of de leiding voorkomen. De belangrijkste omstandigheden en invloedsfactoren waaronder de bacterie kan groeien zijn:

De watertemperatuur.

Het risico-interval is 25°C tot 50°C. Een temperatuur van meer dan 60°C, zorgt voor een afname van de Legionella-bacterie. In water met een temperatuur van minder dan 20°C, is groei van de Legionella-bacterie niet wezenlijk.

Voedingsstoffen.

De voedingsstoffen die Legionella-bacteriën nodig hebben om te leven en zich te vermenigvuldigen zijn beperkt aanwezig in drinkwater. Extra voeding kan worden geleverd door het (leiding)materiaal of een aanwezige biofilm (slijmerige film die zich als gevolg van biologische activiteit afzet) Een biofilm kan tevens bescherming bieden tegen temperatuurverhogingen en chemische stoffen, die de Legionella-bacterie normaliter doen afsterven.

De verblijftijd van het water.

Naast een risicotemperatuur en voldoende voeding, heeft Legionella tijd nodig om te kunnen groeien. Onder bepaalde omstandigheden is een verblijftijd van enkele dagen voldoende voor een normoverschrijding. De besmettingskans is grotendeels afhankelijk van de blootstelling aan aërosolen. Aërosolen zijn vernevelde vloeibare of vaste deeltjes in de atmosfeer met een diameter van 1- 10 mm. Er kan alleen besmetting plaats vinden wanneer aërosolen die de Legionella-bacterie bevatten in de longblaasjes terechtkomen.
Besmeting met de Legionella-bacterie kan leiden tot Legionellose. Deze ziekte komt in twee vormen voor: een griepachtige aandoening (Pontiac-fever) en een ernstige longontsteking (Legionella-pneumonie).

Personen met een lage weerstand hebben een verhoogd risico om besmet te raken met de Legionella-bacterie.

GKW en CV-water

Diverse soorten proceswater, waaronder GKW, CV-, Ketel- en Glycol water kunnen worden geanalyseerd op o.a. geleidbaarheid, hardheid, troebelheid, alkaliniteit, zuurgraad, metalen, microbiologische en/of chemische componenten.

Drinkwaterpakket

Om de microbiologische kwaliteit van drinkwater te bepalen is het volgende pakket vastgesteld:

  • Koloniegetal 36°C
  • Koloniegetal 22°C
  • Enterococcen
  • Bacterien van de coligroep 37°C
  • Escherichia coli 37°C

Dit pakket is naar wens uit te breiden met een groot aantal microbiologische en chemische parameters. Voor specifieke vragen kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze adviseurs.