Roetpenetratie onderzoek

Door middel van een roetpenetratie onderzoek kan worden vastgesteld of, en in welke mate roet is afgezet op de bemonsterde oppervlakken. Na een brand is het vaak onduidelijk in hoeverre een object is vervuild met roet. Analyselab kan door middel van een roetpenetratie onderzoek snel duidelijk maken welke secties van het gebouw en/of luchtbehandeling systeem in aanmerking komen voor reiniging. Een plan van aanpak betreffende brandsanering werkzaamheden kan op deze manier gefundeerd worden neergezet.

Analyselab hanteert tijdens het roetpenetratie onderzoek de volgende meetmethodes:

  • Het nemen van contactmonsters ter bepaling van het roetpercentage
  • Visueel onderzoek op locatie van alle contactmonsters
  • Organoleptisch onderzoek op locatie van alle contactmonster

Een organoleptisch (geur) onderzoek wordt gehouden om te constateren of er op de monsterlocatie wel of geen brandlucht is waar te nemen. De contactmonsters worden in het laboratorium middels microscopie geanalyseerd ter bepaling van het roetpercentage. De analysegegevens worden vervolgens verwerkt in een helder rapport.

De stof

Roet is een stof die ontstaat bij onvolledige verbranding van koolstof houdende brandstoffen. Dit kunnen vaste brandstoffen zijn zoals hout of steenkool, of vloeibare brandstoffen zoals benzine en diesel. In mindere mate is er sprake van roetvorming bij de verbranding van aardgas. Roet bestaat voornamelijk uit zeer fijn verdeelde koolstof, maar is als het ontstaat door ongecontroleerde verbranding vaak verontreinigd met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), een gevaarlijke en kankerverwekkende stof.

Risico’s

De gezondheidsklachten die kunnen ontstaan door blootstelling aan roetdeeltjes, roetdampen of de eerder genoemde PAK’s lopen nogal uiteen. Hoesten, hoofdpijn, een verstoorde ademhaling en irritaties van de slijmvliezen zijn de meest voorkomende klachten. Tot de risicogroep behoren mensen met astma, hooikoorts, hartpatiënten, bejaarden en jonge kinderen. Maar ook “gezonde” mensen kunnen heftig reageren als zij in contact komen met de werkzame delen die vrijkomen bij het uitdampen van roet.

Verontreiniging

Bij verbranding of oververhitting van PVC houdende materialen komt chloor (HCL)vrij in de vorm van chloorionen. Deze vrijgekomen chloorionen nemen vocht op uit de omgeving waardoor corrosie ten gevolge van zoutzuurvorming optreedt. HCL veroorzaakt op termijn beschadigingen aan machineonderdelen, computersystemen en overige elektronische apparatuur. Tevens kan het leesfouten op gegevensdragers veroorzaken. Om HCL concentraties vast te stellen moet een contactmonster in de gecontamineerde ruimte worden genomen om deze vervolgens te analyseren. Het bemonsterde oppervlak moet 25cm2 zijn. De gevonden waarden worden uitgedrukt in microgrammen chloor per cm2 (Cl/µg/cm2). Voor fijn mechanische, elektronische- en elektrotechnische apparatuur wordt een veiligheidsgrens van 8 µg/cm2 gehanteerd. Voor machines en (werktuig)bouwkundige installaties ligt de veiligheidsgrens op 14 µg/cm2.